Associa't


Admissió de socis

Serà admès com a soci de la federació qualsevol entitat que organitzi un Pessebre Vivent i que compleixi els següents requisits:

  • Compromís de complir les finalitats de la Federació, els Estatuts ( descarregari el Reglament d’ordre Intern. (Segons model establert)
  • Enviar a info@pessebresvivents.cat la sol·licitud d’admissió ( descarregar) acompanyada d’un full de publicitat corresponent a les representacions de l’any o temporada anterior a la que es faci efectiva la sol·licitud.
  • Acompanyar també amb una entrada original o bé fotocòpia degudament compulsada de la mateixa, corresponent a les representacions de l’any anterior en que es faci la sol·licitud. S’exceptuaran del compliment d’aquest requisit aquells pessebres que demostrin per qualsevol mitjà que l’accés al seu pessebre és gratuït.
  • Les entitats adherides han de fer lliurament del seu anagrama, logotip, frases publicitàries i tot el que cregui que pot ser d’ús exclusiu de la seva entitat, per la promoció publicitària. Han d’enviar l’autorització signada ( descarregar), per la seva utilització.
  • Enviar també el full de dades de contacte i descripció del Pessebre per a poder-ne fer ús a la web. ( descarregar)
  • Assistir a l’Assemblea anual de socis. A l’inici de la qual la Junta Directiva comunicarà l’assistència dels nous candidats. L’assemblea es pronunciarà a favor o en contra d’aquesta assistència. Al finalitzar L’Assemblea tindran veu.
  • La junta Directiva els ha de fer la proposta econòmica de quota d’inscripció i quota anual.
  • Els nous associats tindran en el primer exercici tots els drets i els deures bàsics fitxats per l’Assemblea, al segon exercici seran membres de ple dret amb drets i deures. La Junta Directiva vetllarà pel compliment dels anteriors requisits i formularà la proposta d’admissió per tal que sigui aprovada per l’Assemblea. Cada Entitat o Pessebre Vivent admès estarà representat per un membre de la mateixa designat per la pròpia Entitat.