Política de privacitat

L’acceptació a la Política de privacitat suposa la declaració del seu consentiment per a que la Federació, pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a l'adreça anteriorment indicada de la Seu de la Federació  o al correu electrònic info@pessebresvivents.cat , manifestant la seva voluntat. 

 

De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de

2016, l’informem que les dades personals que ens proporcioni, així com les imatges seran incloses als tractaments de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, amb la finalitat de promocionar els actes relacionats amb els pessebres vivents pels mitjans de comunicació, sempre i quan vostè no ens manifesti el contrari.

L’única excepció i limitació seran d’aquelles utilitzacions que pugin atemptar al Dret de l’Honor en els termes previstos per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig de Protecció Civil al Dret de l’Honor, la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.

 

I per tot això informem:

 

Protecció de dades

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, amb Seu al Carrer Fusteret, 1, 08551, Tona. NIF: G55344345.
Web: www.pessebresvivents.cat

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza la Federació i que seran accessibles a la web.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per oferir serveis de lleure a la población civil.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de la Federació, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. 

La Federació, en compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, garanteix la confidencialitat de les dades que es puguin obtenir per mitjà d’aquest lloc web, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que en garanteixin la seguretat.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat.

Comunicació de dades

 

La Federació no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei, que sigui necessari a efectes contractuals o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho. 

 

L'usuari s'haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, a cada moment, a la seva situació actual. 

El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l'usuari es realitzarà per la Federació, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web. 

Delegat de protecció de dades

 

Federació de Pessebres Vivents de Catalunya. info@pessebresvivents.cat

 

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)

L'article 39 de l'RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents. • Oferir l'assessorament que se li sol·licita sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35.
 • Cooperar amb l'autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Drets de les persones interessades

La Federació entén que, en el moment d’emplenar els formularis que figuren al lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Llevat d’indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de la Federació per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a l’adreça de la Seu de la Federació, o bé enviant-ho per correu electrònic a info@pessebresvivents.cat  indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES". 

 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals.
 • Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Indicacions per a l'exercici d'aquests drets:

 • Es requereix complimentar un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a qualsevol membre de la Junta de la Federació, o a la Seu.

 

Podeu trobar tota la información al portal web de l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades  https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/

 

Xarxes Socials

 

La Federació compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, sent responsable en relació amb els continguts publicats. 

En cap cas la Federació extraurà dades de les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

Añadir contenido